\

کتاب اثر انگشت

خاطرات و وصایای شهدا در موضوع انتخابات همراه با بیانات امام و رهبری

(0)

کتاب اثر انگشت؛ خاطرات و وصایای شهدا در موضوع انتخابات؛ همراه با بیانات امام و رهبری کاری از موسسه فرهنگی حماسه ۱۷ است که خاطرات و وصیت‌های شهدای بزرگوار ایران اسلامی را درباره انتخابات روایت کرده است. انتخابـات در ایـران، مظهـر اراده ملـی و مردم سالاری دینـی بـوده و از اهمیـت فوق العـاده‌ای برخـوردار اسـت. در هـر برهـه از تاریـخ انقلاب شـکوهمند اسـامی و عمـر پربرکـت آن، بـا نزدیک شـدن به روزهای انتخابات، تب و تاب بحث‌های سیاسـی بـر سـر موضوعاتـی چـون شـرکت یـا عـدم شـرکت در ایـن نمایـش ملـی ـ سیاسـی، سـوابق کاندیداهـا، شـعارها و برنامه‌هایشـان و سـرانجام انتخـاب اصلـح، در بیـن اقشـار مختلـف جامعـه بالا می گیـرد و گرمـای آن بـه اوج خـود می‌رسـد. در ایـن میـان دشـمنان قسـم خـورده انقلاب نیـز دسـت روی دسـت نمی‌گذارنـد. آنهـا با شناخت و درک صحیح نقـش حیاتـی انتخابـات در اسـتحکام پایه‌هـای نظـام جمهـوری اسلامی، از یـک سـو تمامـی تـوان خـود را برای کمرنگ کردن حضور ملت در پای صندوق‌های رأی به میدان می‌آورنـد و از سـوی دیگـر می‌کوشـند تـا بـا اثرگـذاری بـر آرای احـاد ملـت، آنهـا را از انتخـاب گزینـه‌ای همسـو بـا آرمان‌هـای امام (ره) و انقلاب دور کنند. از آن جـا کـه شـهدا بـرای همیشـه و بـه تأسـی از سـید و سالارشان؛ حضـرت مصباح الهـدی (ع) چراغ‌هـای روشـن در ظلمـت دنیـای مـادی هسـتند، راه و رسم شـان در همـه عرصه‌هـا از جملـه عرصـه مشـارکت سیاسـی می‌تواند سرمشـق و الگویی مناسـب باشد. کتاب، حاصـل تلاش دسـته جمعی خادمـان شـهدا در مـدت زمـان محـدودی اسـت کـه کوشـیده در قالـب خاطـرات و وصایایـی با موضـوع انتخابـات، کلیـد واژه‌هـای حضـور، انتخـاب و شـهید را بـه هـم پیونـد بزنـد. همچنیـن کتـاب بـه فرمایشـات امام راحل (ره) و مقـام معظـم رهبـری (مد ظله) در این موضوع مزین اسـت.

15,000 تومان
پیشنهاد شگفت انگیز
ارسال توسط فروشگاه اینترنتی ربیع
ارسال در سریع ترین زمان ممکن
ارزان ترین قیمت در فروشگاه بهشت قلم
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
کشوره سازنده: ایران
10 امتیاز با خرید این کالا
کد محصول:
443244
فهرست فروشندگان
بهشت قلم
ارسال در سریع ترین زمان ممکن
15,000
تومان
چادر نماز ربیع
تاکتیکال

اطلاعات بیشتر

گزیده کتاب اثر انگشت:

تیک تـاک عقربه‌هـای سـاعت را می‌شـنوید؟ دارد ثانیـه بـه ثانیـه نزدیک‌مـان می‌کنـد. نزدیـک و نزدیک‌تـر بـه یـک روز سرنوشت سـاز و دریـادماندنی. بایـد کمـر بسـت و آمـاده جهـاد شـد. میـدان، میـدان جنگ نیسـت؛ اما هسـت و سـنگر نزدیک من و تو؛ پشـت خاکریز نیسـت که پای صندوق‌های رأی اسـت. کـه گفتـه کارزار پایـان یافتـه؟ ایـن جبهـه هنـوز سـرباز می‌خواهـد. سـربازانی کـه تیـزی تیـر انتخاب‌شـان چشـم اسـتکبار را از حدقـه بیرون بیاورد، تا کور شود هر آن که بزرگی ایران و ایرانی را نتواند دید. دشـمن، چشـم انتظـار بمانـد تـا بـار دیگـر حیـرت‌زده شـود از حماسه‌سـازی یـک ملـت؛ ملتـی کـه امام او، حماسـی‌ترین پیر دهر، مامـش حماسـه‌پرورترین مـادر و حماسـه‌هایش خواندنی تریـن حماسـه‌های دنیاست. روایـتِ ایـن بـار، حماسـه سیاسـی آنانـی اسـت کـه رفتنـد تـا امتـداد خون‌شـان اثر‌انگشـت ‌من و تو باشـد.

مشخصات

مشخصات محصول
انتشارات
حماسه یاران
سال انتشار
1400
شابک
9786007874578

دیدگاه ها (0)

فروشگاه محصولات و مصنوعات فرهنگی و هنری ربیع دانلود اپلیکیشن ربیع