اجماع مردمی «سلام فرمانده» و توصیه های لازم این مراسم