کرامت زن در اسلام

دفاع از حقوق زنان از منظر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه

اسلام، مدافع واقعی حقوق زن

اسلام می خواهد که زن و مرد رشد داشته باشند. اسلام زن ها را نجات داده است از آن چیزهایی که در جاهلیت بود. آن قدری که اسلام به زن خدمت کرده، خدا می داند به مرد خدمت نکرده؛ آن قدر که به زن خدمت کرده. شما نمی دانید که در جاهلیت زن چه بوده و در اسلام چه شده. حالا هم این ها دارند از جاهلیت بدتر می‌کنند! آن وقت آن ها بی اهمیت می‌کردند، حالا ایشان می‌فرماید که زن باید لعبه باشد. زن باید -نمی‌دانم- چه باشد. یک همچو حرفی که به کرامت زن برمی‌خورد. اعتقاد ایشان در باره زن این است که باید -یک تعبیر سوئی کرده بود- این طوری باشد! اسلام می‌خواهد زن این جوری نباشد. اسلام می‌خواهد زن مثل -همانطوری که مرد همه کارهای اساسی را می‌کند زن هم بکند، اما نه اینکه زن یک چیزی بشود که آقا دلش می‌خواهد که بزک کرده بیاید توی جامعه و با مردم چه بشود، مخلوط بشود. با جوانها آن جوری مخلوط! این ها را جلو می‌خواهد بگیرد اسلام. با زن مخالف است اسلام؟! اسلام به زن خدمتی کرده است که در تاریخ همچو سابقه‌ای ندارد. اسلام زن را از توی لجنزارها برداشته آورده شخصیت به او داده، اسلام با زن مخالف است؟! این تبلیغات است. می‌خواهند شما را از اسلامی دور کنند و مالتان را بخورند، می‌خواهند شما را از روحانیت کنار بزنند و مالتان را بخورند، می‌خواهند نگذارند که فرهنگ شما رشد پیدا کند و اموال زیرزمینی تان را بخورند و در اسارت نگهتان دارند تا آخر.

صحیفه امام خمینی، ج4، ص:428.

0 نظرات

ارسال نظرات