مرتب سازی:
7
محصول
  • قبلی
  • 1
  • بعدی

نرم افزار تاریخ و فرهنگ

نرم افزار حاوی مطالب پیرامون تاریخ و فرهنگ

خرید اینترنتی نرم افزار های مرتبط با علم تاریخ و فرهنگ

این دسته بندی در سایت ربیع تلاشی است برای معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدن بزرگ اسلامی که راه دست‌ یابی به اطلاعات مربوط به تاریخ اسلام را تسهیل نموده و ابزار تحقیق و پژوهش را برای همه فرهیختگان به خصوص تاریخ دانان، مورخان و دانش پژوهان این رشته فراهم می‌نماید.

دشواری متن های قدیم تاریخی و پراکنده بودن اطلاعات آن‌ها و نبود دسترسی به نرم افزارهایی که در بردارنده متون اصلی مربوط به تاریخ باشد، از جمله نکاتی است که ضرورت پرداختن به این طرح را روشن می‌سازد. مخاطبان این طرح، پژوهشگران، محققان، دانشجویان و علاقه مندان به مباحث مربوط به تاریخ و فرهنگ هستند و نیز مستشرقان و ایران پژوهان، از جمله کاربران و مخاطبان بین المللی این طرح می باشند. برخی از پژوهش های جدید در باره ی تاریخ ایران باستان نیز در این دسته بندی گنجانده شده است. تاریخ ایران عصر پهلوی و انقلاب اسلامی ایران هرکدام در برنامه های جداگانه نیز عرضه شده اند.

موضوع نرم افزار های این داسته بندی دائر مدار دولت های شکل گرفته در ایران مانند طاهریان، سامانیان، صفاریان، غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغول، ایلخانان، صفویه، افشاریه، زندیه، قاجاریه و مشروطه است. از منظر دیگر، نرم افزار های مندرج در این دسته بندی، به لحاظ محتوایی در محورهای زیر دسته بندی می‌شوند:

• تاریخ های عمومی:

– کتاب های تاریخی که شامل دوره خاصی از تاریخ اسلام نیستند و معمولا از داستان آفرینش تا روزگار خود مؤلف را در بردارد، مانند: تاریخ روضه الصفا میرخواند، حبیب السیر خواند میر و نیز تاریخ الفی آصف خان قزوینی و قاضی احمد تتوی.

• تاریخ های سلسله ای:

– کتاب های تاریخی که وقایع مربوط به یک یا چند سلسله از سلاطین و امرای مربوط به آن دوره و سلسله را شامل شود و یا اخبار سلطان ویا حاکمی از یک سلسله خاص را در بر گیرد مانند: أحسن التواریخ حسن بیک روملو یا تاریخ الجایتو ابوالقاسم عبدالله کاشانی و نیز مجمع الانساب شبانکاره ای.

• تاریخ های محلی:

– کتاب‌ هایی در باره تاریخ یک شهر یا منطقه ی خاص که گاه محدود به دوره خاصی از تاریخ آن شهر یا منطقه و یا محدود به حکومتی خاص در آن منطقه و یا شهر می‌شود، مانند: تاریخ بخارا نرشخی، تاریخ رویان اولیاءالله آملی، تاریخ طبرستان.

• تاریخ دسته ها و گروه ها:

– کتاب های تاریخی که مربوط به یک صنف خاص مانند: وزرا، علما و غیره می‌شود ،مانند: دستور الوزرای میرخواند.

• سفرنامه ها و خاطرات:

– گر چه سفرنامه ها و کتاب های خاطرات، به قصد تاریخ نگاری توسط مؤلفان آنها عموما نوشته نشده است، اما از آنجا که حاوی مطالب بسیار ارزشمند تاریخی و اجتماعی است و می تواند برای پژوهشگران در تاریخ اجتماعی ایران مفید فایده باشد در این دسته بندی گنجانده شده است، مانند: سفرنامه شاردن و روزنامه خاطرات عین السلطنه.

• تحقیقات و مطالعات جدید:

– هرچند اساس این دسته بندی عرضه متون کهن و دست اول است با این حال برخی منابع جدید برای استفاده بیشتر کاربران در سایت گنجانده شده است.

• ترجمه و تعریب کتاب های تاریخی:

– مانند تعریب سفرنامه شاردن و ترجمه برخی از کتاب های تاریخ عمومی مانند: تاریخ طبری، تجارب الامم، ابن مسکویه و الکامل ابن اثیر.