رژیم و تغذیه

عسل بهترین پزشک جهان

عسل یکی از بیشمار نعمت های الهی میباشد که از فراورده های زنبور عسل به دست می آید .خداوند در قرآن کریم عسل را شفا برای مردم میدانند :«فیه شِفاء لِلناس»عسل سیستم ایمنی بدن را تقویت میکند . به باکتری های بد حمله کرده و مانع از رشد تعداد زیادی از گونه های باکتریایی هوازی ،بیهوازی ،گرم مثبت وگرم منفی میشود.